Ostatnia aktualizacja strony: 2020-09-25 10:29:26

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mgbpjedrzejow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 
2018-11-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
2020-09-25 10:29:26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych źródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów  ani tłumaczenia na język migowy czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Udogodnienia

 1. dedykowany kontrast dla dostępności.
 2. strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 3. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 4. strona internetowa skaluje się do szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 5. elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 6. alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 7. możliwość zmiany wielkości czcionki,
 8. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 9. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 10. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 11. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020.09.10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Jędrzejowie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Satro , e-mail: biblioteka.jedrzejow@wp.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 3861396. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika praw Obywatelskich https://rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JĘDRZEJOWIE
UL.11 Listopada 33 d, 28-300 Jędrzejowie

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku można wejść przez wejście główne - od strony parkingu przy ul.11 listopada. Wejście od strony parkingu jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Wypożyczalnie usytuowane są na parterze i na piętrze, do wypożyczalni na parterze i do wypożyczalni na piętrze prowadzą schody. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia na piętrze są niedostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi w tym wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Nie ma  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dodatkowe

W wypożyczalniach udostępniane są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Biblioteka wypożycza bezpłatnie odtwarzacze cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących Czytak Plus  i Czytak NPN3 z nagranymi książkami. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z dużą czcionką.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”

FILIA BIBLIOTECZNA W  RAKOWIE , Raków 40 , 28-300 Jędrzejów

Dostępność wejścia do budynku

Biblioteka mieści się w parterowym budynku. Do biblioteki można wejść od strony ulicy. Do wejścia należy podejść od prawej strony budynku. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

FILIA BIBLIOTECZNA W PRZĄSŁAWIU , Prząsław 55, 28-300 Jędrzejów

Biblioteka mieści się na piętrze w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu, do biblioteki prowadzą schody.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od prawej strony budynku. Wejście  nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy . Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W okolicy budynku znajduje się parking z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online